Les Orquídies Autòctones i ACAO

Dintre de la pròpia Associació Catalana d'Amics de les Orquídies, existeixen un gran nombre de socis que a manera d'estudi i fotografia, realitzem sortides de camp a la recerca d'Orquídies de les nostres contrades.


Alguns d'aquests socis vàrem crear juntament amb el Centre Cívic de Calders , al Bages, el Grup Orquidològic de Catalunya - GOC. El seu president i soci d'ACAO, Lluís Salvador, juntament amb els seus col·laboradors i ajudants porten actualment, la millor pàgina d'Orquídies de Catalunya.

Ophrys polinitzador.jpg
  • Facebook
  • Instagram

  ©  A s s o c i a c i ó  C a t a l a n a  d' A m i c s  d e  l e s  O r q u í d i e s