Links interessants

Orchid Species Photo Encyclopedia ___________________________ La millor guía sobre espècies

SlipperOrchids.info __________________________________________ Informació Paphiopedilum

The Orchid Mall _____________________________________________ Tot sobre Orquídies

Orchid Pests and Diseases ( St. Augustine Orchid Society ) ________ Plagues i Malalties

Brazilian Orchids ____________________________________________ Delfina de Araujo

The Eric Young Orchid Foundation ____________________________ Fundació Privada de Eric Young

Dr. Tanaka's ________________________________________________ Expert en Paphiopedilum

Grup Orquidològic de Catalunya _____________________________ Orquídies de Catalunya

Orquídeas Roots ___________________________________________ Identificacio d'Hibrids i Especies

  • Facebook
  • Instagram

  ©  A s s o c i a c i ó  C a t a l a n a  d' A m i c s  d e  l e s  O r q u í d i e s