Links interessants

Orchid Species Photo Encyclopedia ___________________________ La millor guia sobre espècies: Consultar la informació abans de comprar una planta per a saber i entendre els seus requeriments.

Brazilian Orchids ____________________________________________ Delfina de Araujo: web per a buscar les orquídies que s'adaptaran fàcilment al teu lloc de cultiu.

Orquídeas Roots ___________________________________________ Identificacio d'Hibrids i Espècies: quan tenim una planta i no la sabem identificar, podem fer servir aquesta web poder esbrinar.

 

The Orchid Mall _____________________________________________ Tot sobre Orquídies

 

Grup Orquidològic de Catalunya ______________________________ Les orquídies de Catalunya

 

http://orquideoteca.blogspot.com _____________________________ Olivia; Blog sobre orquídies i especialitat en fer cultius en flascons. 

Orchid Pests and Diseases ( St. Augustine Orchid Society ) ________ Plagues i Malalties

SlipperOrchids.info __________________________________________ Informació Paphiopedilum

Dr. Tanaka's ________________________________________________ Expert en Paphiopedilum

The Eric Young Orchid Foundation ____________________________ Fundació Privada de Eric Young: centre dedicat al cultiu d'orquídies i que val la pena visitar.

  • Facebook
  • Instagram

  ©  A s s o c i a c i ó  C a t a l a n a  d' A m i c s  d e  l e s  O r q u í d i e s