Sortida Parc del Montnegre i el Corredor

El 22 d’abril, el Grup Orquidològic de Catalunya organitzà, conjuntament amb la Delegació de la Serralada Litoral Central de la ICHN, una sortida al Parc de Montnegre i el Corredor.

 

La sortida va transcorrer entre Argentona, Dosrius i a prop de Llinars del Vallès. L'assistència va ser molt alta i hi participà també l’ACAO (Associació Catalana d’Amics de les Orquídies de Barcelona). El temps va acompanyar amb un dia esplèndid i vam veure: Himantoglossum robertianum, ja força passada; Ophrys passionis (molta), les últimes flors, algunes plantes fresques; Ophrys speculum, amb dues localitats, una de nova, força fresques. Ophrys forestieri, ja força passada; Cephalanthera longifolia, algunes plantes perfectes i una força passada.

 

La sortida va anar bé sense cap incident, ja que en el trasllat als diferents punts, eren molts cotxes tot i que ens vam ajuntar per reduir el nombre de vehicles.

  • Facebook
  • Instagram

  ©  A s s o c i a c i ó  C a t a l a n a  d' A m i c s  d e  l e s  O r q u í d i e s