Associació Catalana

d'Amics de les Orquídies

Dissabte 27 de Febrer a les 18h: video-conferència: “LIVE SOBRE MICRO-ORQUÍDIES" per Cristina Fenoll

Dissabte 20 de Març a les 17 h: video-conferència: “CULTIU DE MASDEVÀLIA" per Graziela Meister - Presidenta de la Associação Portuguesa de Orquidofilia (APO)

  • Facebook
  • Instagram

  ©  A s s o c i a c i ó  C a t a l a n a  d' A m i c s  d e  l e s  O r q u í d i e s