AGENDA  2020 

Gener      Dissabte 25, Assemblea General Ordinària d’ACAO

Febrer     Dissabte 22, Taller a càrrec de Meritxell Fàbregas: Xarxes socials (Facebook & Instagram)

Març        Dissabte 28,  Curs teòric – pràctic a càrrec de Pere Arche i Braulio López: Cultiu d’orquídies

Abril        Del 10 al 13,  34a EXPOSICIÓ d’ORQUÍDIES EXÒTIQUES al Poble Espanyol 

                 Dissabte 11, SOPAR DE GALA 25è ANIVERSARI ACAO. Ja s'ha obert el llistat per reservar plaça!! 

Les activitats previstes durant el mes de març i abril poden ser aplaçades o anul·lades, segons l'evolució del COVID-19 i les mesures que s’indiquen per les autoritats.

  • Facebook
  • Instagram

  ©  A s s o c i a c i ó  C a t a l a n a  d' A m i c s  d e  l e s  O r q u í d i e s