Conferència a càrrec d'en Braulio López, expert cultivador d'orquídies.  Ens explicarà quines espècies d'orquídies es poden cultivar a una gran ciutat com Barcelona, quines són les cures que necessiten, incloent consells de reg, adob, trasplantament, lluita contra plagues, etc.

Dia: 19 gener a les 11 hores

Lloc: Ateneu l'Harmonia Aula 21

  • Facebook
  • Instagram

  ©  A s s o c i a c i ó  C a t a l a n a  d' A m i c s  d e  l e s  O r q u í d i e s