Història d'ACAO

No fa pas gaires anys, un petit grup de persones, ens anàvem trobant esporàdicament amb un sols objectiu comú entre tots nosaltres: Les Orquídies.

 

Aquestes trobades tenien com a fi l'intercanvi d'informació i experiències sobre una família de plantes que a tots ens meravellava. De mica en mica, aquest grup es va anar ampliant. Visites a jardins botànics, hivernacles, viveristes, col.leccions d'orquídies de nous amics, i sortides de camp van ampliar el nostre saber a l'hora que ens va consolidar com a veritables afeccionats en la matèria.

 

A principis de l'any 1995, esperonats per Alfred Pasenau, gerent d’ EXOFLEUR i amb la col·laboració desinteressada de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona, va néixer la idea de realitzar la primera Exposició d'Orquídies Exòtiques.

 

Va ser en aquell moment quan vàrem decidir donar una identitat pròpia a aquest grup d'amics sota el nom d'Associació Catalana d'Amics de les Orquídies.

 

Des d'aquell desembre, cada any es celebra a Barcelona una Exposició d'Orquídies. Les exposicions s'han realitzat en llocs tan emblemàtics com l'Hivernacle del Parc de la Ciutadella, Palau Robert o el Poble Espanyol que en la seva última edició va atraure més de 15.000 visitants. 

  • Facebook
  • Instagram

  ©  A s s o c i a c i ó  C a t a l a n a  d' A m i c s  d e  l e s  O r q u í d i e s